Gustáv Reiter

Gustav Reiter, maliar činný v 1. pol. 20 stor. Jeho tvorba vychádza z Mařakovej krajinárskej školy (z ktorej pochádza i Ľudovít Csordák a iní). Bol majiteľom ryteckého závodu v Prahe na Malej Strane. Niektoré jeho obrazy boli publikované na pohľadniciach a v dobovom rodinnom časopise „Zlatá Praha“, ktorý vydávalo Ottovo nakladateľstvo.

Autorove diela:

Názov diela:

Brezový háj