Daniel Fischer

Zobraziť signatúry

(1950-)
Dátum narodenia: 1950
Miesto narodenia: Bratislava

Daniel Fischer v rokoch 1968-1974 absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Matejku. V roku 1992 bol vymenovaný za profesora pre odbor maľba. Od roku 1990 pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre maľby ako vedúci ateliéru voľnej tvorby.
V kontexte domáceho výtvarného umenia zaujíma zvláštnu pozíciu, už od konca 70.-tych rokov sa svojím záujmom o skúmanie podstaty obrazu a odkrývanie procesu jeho vzniku situoval do blízkosti európskej analytickej maľby, paralelne experimentoval na poli nových médií, predovšetkým počítačovej grafiky. Po roku 1989 sa zúčastnil na viacerých významných medzinárodných výstavách, ktoré mapovali situáciu v strednej a východnej Európe.
Od roku 1990 je opakovane hosťujúcim profesorom v USA – Slippery Rock University - 1994, Rhode Island School of Desing – 1998, hosťujúcim profesorom na Internationale Sommerakademic für Bildende Künste. Je členom Rady Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia, členom Predsedníctva Rady vysokých škôl, riaditeľom Bienále IstroArt, medzinárodnej výstavy študentov umeleckých škôl v Bratislave v roku 1996, predsedom poroty výstavy – trienále Súčasná slovenská grafika (1998). Prednášal na University of Arizona, Tuscon a na University of Houston v USA. Od roku 1999 je členom Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR.
V prírode hľadá situácie, svetlo a okamihy, v ktorých sa dá zachytiť spojenie človeka s tým, čo je nad nami.