Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 131 • zobraziť len zľavy

<< < späť
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 7
Názov/popis Cena Návštevy Stav
ZvestovanieZvestovanie

Rok: 18.stor.
Technika: olej na plátne
Rozmery: 82,5 x 62 cm
Značenie: nie

K dielu je dodaný znalecký posudok od PhDr. Ľubomír Podušel, CSc.
Námet Zvestovanie, bol i je tak často zobrazovaný v kresťanskom výtvarnom umení, resp. v umení odvolavajúcom sa na jeho príklad, ako aj v umení, ktoré kresťanskú mytológiu využívalo na podporu vlastnej reči symbolov (napr. moderné výtvarné umenie a niektoré jeho tendencie - expresionizmus, neoexpresionizmus a i). V zmysle citovaných Príbehov Nového zákona Zvestovanie (tiež Máriino videnie) hovorí o tom, ako v šiestom mesiaci Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta Nazaret k Panne Márii, zasnúbenej s Jozefom z domu Dávidovho. Bolo to v čase kvetu a v meste, ktorého meno sa vykladá ako kvet. Mária práve vzala krčah a šla s ním nabraťvodu, keď počula hlas, ktorý ju pozdravil ako požehnanú a milostiplnú. Mária sa pozerala naokolo, ale nevidela odkiaľ hlas prichádza. Vošla teda do domu, vzala si purpur, sadla si a tkala. Zrazu uvidela pred sebou stáť anjela, ktorý ju pozdravil a oznámil jej, že porodí syna a dá mu meno Ježiš.
V istom zmysle by sa dalo vzdialene hovoriť: aj o určitých intenciách s vyznievaním vplyvov barokových maliarov ako boli tirolčan Paul Troger (1698 - 1762), alebo Johann Lucas Kracker (1717 - 1778), ako aj maliarov, ktorí prichádzali na naše územie v súvislosti s hospodárskym rozkvetom a politickou stabilizáciou habsburského mocnárstva v rámci prílivovej vlny umelcov, ktorá zasiahla toto územie v tereziánskom období (1740 -1780). V jej rámci časom vzrastal podiel talentovaných umelcov - Rakúšanov, vyškolených na aktuálnych dobových vzoroch súčasnej maľby priamo v Taliansku. Nie je vylúčené, že podobný osud má aj toto dielo, ktoré vykazuje znaky kvalitnej maľby, poučenej na profesionálnom školení a cudzích (talianskych) vzoroch. To značne znásobuje jeho význam v kontexte dejín umenia na Slovensku, aj v kontexte zberateľských kolekcií umenia starších období formujúcich sa na našom území.
10 000 €268Voľný predaj
Sv. AlžbetaSv. Alžbeta

Rok: 18. stor.
Technika: olej na plátne
Rozmery: 97 x 77,5 cm
Značenie: nie

K dielu je dodaný znalecký posudok od PhDr. Ľubomír Podušel, CSc.
Ikonografická analýza zobrazeného výjavu a súbor použitých atribútov (zlatá koruna na hlave, tmavý závoj, prosté jednoduché šaty, mince, zástup chudobných) svedčia o tom, že ide o postavu Svätej Alžbety, konkrétne o maliarske zaznamenanie jednej z najvýznamnejších svätíc spájajúcich sa územím bývalého Uhorska a jeho patrónku - Alžbetu Uhorskú. Svätá Alžbeta Uhorská (nar. /?/1207 v Uhorsku-zomr. 17. novembra 1231 v Bratislave/?/), grófka, rehoľníčka bola podľa legendy označená sa „sväticu spravodlivosti a jednu z najnežnejších, najvrúcnejších postáv svätcov stredoveku". Alžbeta pochádzajúca zo šľachtického rodu si zvolila chudobu za náplň svojho života a svoj život nakoniec stratila pre tento ideál. Uskutočňovala myšlienky Františka z Assisi, ktorý žil v tej istej dobe. Bola vzdelanou dcérou uhorského kráľa Ondreja II., a v 14 rokoch sa vydala za durýnskeho grófa Ludvíka IV., pričom sa stala matkou 3 detí.
8 500 €183Voľný predaj
Utečenci - diptychVincent Hložník - Utečenci - diptych

Rok: 1974
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 28,5 x 120 cm
Značenie: vpravo dole

7 000 €635Voľný predaj
Na samoteMária Medvecká - Na samote

Technika: olej na sololite
Rozmery: 23 x 34 cm
Značenie: vľavo dole

1 000 €662Voľný predaj
Diptych - sv. Peter a sv. Pavol Diptych - sv. Peter a sv. Pavol

Rok: 18.stor.
Technika: olej na dreve
Rozmery: 59 x 40,5 cm
Značenie: neznačené

Pozn.: Technicky ide o predeľovanú olejomaľbu na drevených trojuholníkových lištách. Z jednej strany pohľad sv. Petera z druhej sv. Pavla. Toto dielo je nepochybne zaujímavým príspevkom do diapazónu výtvarných techník a spôsobov stvárnenia tohto námetu dvoch svätcov v jednom diele. Svojím kompozičným zhutnením, zjednodušením myšlienky i expresívnejšie ladeným prístupom k tejto téme - útočiacim na city pozorovateľa obsahovou i formovo - výrazovou nástojčivosťou, kontrastom svetla a tieňa, redukciou farebnej škály ako aj zúženou frekvenciou princípov emotívnej expresivity pri technicky zaujímavom prevedení diela, patrí k dielam z obdobia 18. storočia, ktoré prenášali idey a myšlienky náboženskej exaltácie do pomerne nevyrovnanej racionálno - psychologickej roviny, a predznamenávali tak budúci posun dobového myslenia k postupne narastajúcemu racionalizmu umenia nového veku.
9 000 €172Voľný predaj
Kristus v Getsemanskej záhradeKristus v Getsemanskej záhrade

Rok: 18. stor.
Technika: olej na plátne
Rozmery: 94 x 72 cm
Značenie: nie

K dielu je dodaný znalecký posudok od PhDr. Ľubomír Podušel, CSc.
Obraz je ukážkou remeselne zvládnutého námetu, ktorý bol v dejinách umenia nie raz využívaný, hoci sa s ním nestretávame tak často, ako sa objavujú v maliarskych vyobrazeniach scény zo života Krista (z hľadiska časovej následnosti), ktoré sa vyskytli v súvislosti s touto udalosťou (napr. Paolo Veronese: Kristus v Getsemanskej záhrade, 1583 - 1584, Pinakothéka di Brera, Miláno, Giovani Battista Tiepolo: Kristus v Getsemanskej záhrade, 1745 - 1747, Kunsthalle, Hamburg). Napriek tomu, že autorstvo obrazu nie je bližšie známe, jeho autentická umelecko - historická a výtvarná hodnota je evidentná. Dielo možno považovať za pomerne ojedinelý príklad typu maľby, ktorý sa opiera o poučenia zo spomínanej tradície benátskej maľby prelomu 17. -18. storočia. . Dá sa predpokladať (podľa evanjelií Nového zákona a jednotlivých postáv a ich atribútov), že obraz predstavuje jednu zo scén Kristovho života, keď so svojimi učeníkmi prišiel na horu Olivovú, na pozemok, ktorého meno bolo Getsemane, za potokom Cedron, kde bola záhrada, a povedal apoštolom aby ostali, lebo on sa ide neďaleko pomodliť. V tom sa mu ukázal anjel z neba, aby ho posilnil, a on sa v smrteľnom zápase modlil ešte viac .
10 000 €151Voľný predaj
MadonaMadona

Rok: 18.stor.
Technika: olej na plátne
Rozmery: 50 x 39 cm
Značenie: neznačené

Obraz patrí do série tzv. sakrálnych diel. Opiera sa o, alebo vychádza z kresťanskej ikonografie, zobrazujúci modliacu sa sväticu. Zobrazená scéna je namaľovaná na bolusovom podklade. Z maliarskeho hľadiska je charakteristická splývavým, v niektorých pasážach mierne drsným rukopisom, založeným na polohustých a riedených farebných pastách, prekrývaných jemnejšími lazúrami, s presnou obrysovou kresbou namaľovanej ženskej postavy. Obraz sa vyznačuje racionálne vyváženou kompozičnou skladbou, ktorá je typická pre obdobie baroka.


7 000 €214Voľný predaj
BratislavaImrich Weiner-Kráľ - Bratislava

Technika: akvarel na papieri
Rozmery: 20 x 26 cm
Značenie: neznačené

1 200 €447Voľný predaj
Loďka v orienteJan Zrzavý - Loďka v oriente

Technika: farebná ceruza
Rozmery: 21 x 29 cm
Značenie: dole

2 000 €295Voľný predaj
MaliarViliam Chmel - Maliar

Rok: 1943
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 32 x 46 cm
Značenie: vpravo hore

Expresívna koncepcia prezentovanej maľby predstavuje výraz esencie maliarovho života. Umiestnenie figúry v rámci štruktúry diela zvýrazňujú dva prostriedky Chmelovho dynamického prejavu, a to farba a forma. Účinok formálneho jazyka podporený redukciou tvarov akcentuje inherentné umelcovo prežívanie. Ten s mimoriadnym výtvarným zmyslom pracuje s nuansami sivých, čiernych a bielych odtieňov, pričom ostatné farby akcentujú a vyvažujú kompozičnú skladbu. Chmelova maľba pôsobivá v svojej jednoduchosti upúta vnútorným nasadením i presvedčivosťou výrazu.
750 €900Voľný predaj
Krajina s riekouJozef Bendík - Krajina s riekou

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 46 x 39 cm
Značenie: vľavo dole

990 €311Voľný predaj
Šalamúnová voľbaVincent Hložník - Šalamúnová voľba

Rok: 1942-1943
Technika: gvaš, akvarel
Rozmery: 33 x 49 cm
Značenie: vpravo hore

2 350 €876Voľný predaj
ZhromaždenieLadislav Mednyánszky - Zhromaždenie

Technika: olej na plátne
Rozmery: 27,5 x 46,5 cm
Značenie: vpravo dole

16 500 €1414Voľný predaj
KyticaŠtefan Roskoványi - Kytica

Rok: 1985
Technika: olej na plátne
Rozmery: 41 x 33 cm
Značenie: vpravo dole

1 700 €563Rezervované
UjkoviaMilan Laluha - Ujkovia

Technika: olej na plátne
Rozmery: 30 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

4 900 €1208Voľný predaj
Na pašiVincent Hložník - Na paši

Rok: 1949
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 49 x 46,5 cm
Značenie: vpravo hore

7 000 €889Voľný predaj
Zátišie s kyticouMihály Munkácsy - Zátišie s kyticou

Rok: okolo 1870
Technika: olej na dreve
Rozmery: 70 x 70 cm
Značenie: vľavo dole

Mihály Munkácsy je bezpochyby výraznou osobnosťou európskeho realizmu. Jeho obrovský talent ho doviedol na Akadémiu umenia vo Viedni, kde študoval v roku 1865, potom študoval v Mníchove (1867-68) a v Düsseldorfe (1868-70). Svetovú slávu mu priniesol obraz Pred popravou (1870), za ktorý získal zlatú medailu na Salóne v Paríži. Od roku 1871 žil a tvoril 25 rokov v Paríži. Maľoval figurálne kompozície, portréty, krajiny a zátišia. Jeho vrcholné diela vznikajú v období 1869–79 pod vplyvom majstra kritického realizmu G. Courbeta :Trepáčky konopí, 1871, Žena mútiaca maslo, 1873. Munkácsyho štýl charakterizuje dramatický svetelný kontrast, jadrná formulácia, energický rukopis. Jeho neskoršie diela sú poznačené schematizmom a profesionálnou virtuozitou. Patrí jednoznačne medzi špičku európskeho maliarstva, čo potvrdzuje aj ponúkané dielo.
29 000 €467Voľný predaj
Na poliŠtefan Prohászka - Tallós - Na poli

Technika: olej na plátne
Rozmery: 57 x 68 cm
Značenie: vpravo dole

Pozn.: Skica iného obrazu zo zadnej strany.
Štefan Prohászka-Tallós bol jediným maliarom spomedzi našich secesných expresionistov, ktorý si jednoznačné sociálnokritické východisko nielen dôsledne podržal, ale skutočne originálne a podnetne rozvíjal počas celej svojej tvorby. Ako významný člen Kunstvereinu a neskôr Masarykovej akadémie od záveru dvadsiatych rokov pomerne často vystavoval v Bratislave, kde mal aj roku 1928 samostatnú výstavnú premiéru. Súdiac podľa ohlasu dobovej kritiky, najmä tej skutočne odbornej, maďarskej, bol jeho vstup na výtvarnú scénu považovaný za mimoriadnu udalosť. O to viac zaráža jeho neskoršie, takmer úplné zabudnutie (vyskytli sa i názory, odsúvajúce Prohászkovu tvorbu do oblasti insitného umenia). Kvalitatívne jadro jeho žánrového maliarstva z druhej polovice dvadsiatych a potom celých tridsiatych rokov je však bezpochyby rovnocenné tomu, čo ponúkala nielen Weinerova sociálnokritická maľba, ale aj podobne orientovaná časť Sokolovej grafiky, či prvé maliarske pokusy začínajúceho Majerníka. Naopak, v súvislostiach s tým, čo práve prinášali na výtvarnú scénu Alexy, Bazovský a ďalší, musela byť Prohászkova tvorba chápaná ako cudzorodý prvok. Proti ich vystupňovanej lyrike, emotívne zvnútornenej baladickosti a brilantnej znakovosti predkladá Vo vrcholnej tvorbe Prohászka predvádza rozvravený, chaotický svet ľudových jarmokov, trhov a fašiangov. Boli to z hľadiska "reprezentatívnosti" akoby náhodne pozliepané groteskné fragmenty sviatočných chvíľ ľudového života, ale aj sociálne, či politicky vyhrotené obrazové scény, s neraz cynickou otvorenosťou poukazujúce na národnostné rozpory južného Slovenska (Na dedine, okolo 1930; Jarmok v Dunajskej Strede, 1930; Fašiangy, 1933; Fašiangy v Šamoríne, okolo 1935; Zimná práca, okolo 1935; Záprah v búrke, okolo 1935; Fašiangová pošetilosť, 1935; Jarmok na Žitnom ostrove, 1937). ( Zdroj: Internet ).
2 500 €641Voľný predaj
HucuľkaJozef Bokšay - Hucuľka

Technika: olej na plátne
Rozmery: 79 x 91 cm
Značenie: vpravo dole

Bokšayovo špecifické pochopenie sveta s intuitívnym citom pre kolorizmus sa stalo obzvlášť obľúbené v jeho dobe a jeho vplyv pretrváva až do súčasnosti. Eminentný záujem venuje ukrajinskej krajine i jej obyvateľom. Ponúkané dielo predstavuje symbiózu neporušenej prírody a ľudskej bytosti, ktorej krehkosť kontrastuje s veľkoleposťou a čistotou domácej krajiny. Autor po formálnej stránke využíva výrazovú silu symetrie podľa stredovej vertikálnej osi, ktorá vnáša do diela monumentálny pokoj. Kompozíciou vystavanou v zmysle gradácie od stredu obrazu smerom do strán Bokšay buduje hĺbku obrazovej plochy a vedie pohľad diváka k modrastým horizontom v zadnom pláne diela.
13 000 €665Voľný predaj
Krajina s mesiacomJán Ilavský - Krajina s mesiacom

Rok: 1998
Technika: olej na plátne
Rozmery: 90 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

Ján Ilavský sa v roku 1986 stal predsedom Komisie maliarstva, sochárstva a grafiky pri Slovenskom fonde výtvarných umení v Bratislave. Venoval sa tiež monumentálnej tvorbe v interiéri a exteriéri. Zatiaľ čo študentské roky sprevádzalo úsilie o realistické zobrazenie skutočnosti, v prvom zrelom tvorivom období, približne v rokoch 1957 — 1962, ozvláštnil svoju tvorbu expresívnou štylizáciou foriem a farebnosťou. Plochy v kompozíciách začal kúskovať a výrazne od seba oddeľovať, v dôsledku čoho postupne vznikali kompozične vyvážene poskladané formy, ktoré časom doviedol až na hranicu geometrickej štylizácie. Jeho tvorbu zo šesťdesiatych rokov 20. storočia charakterizujú práve tieto kompozičné riešenia na hranici abstraktnej geometrizácie tvarov, ktoré vznikali čiastočne pod vplyvom informelovej maľby a ich povrch je výrazne štruktúrovaný pieskom. Zároveň sa jeho tvorba presunula do polohy štylizácie figúr a zjednodušenia ich tvarov.
1 900 €362Voľný predaj
<< < späť
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 7