Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 87 • zobraziť len zľavy

<< < späť
ďalej > >>
1 2 3 4 5
Názov/popis Cena Návštevy Stav
KvetyVáclav Špála - Kvety

Rok: 1931
Technika: olej na plátne
Rozmery: 74 x 55 cm
Značenie: vpravo dole

68 000 €1009Voľný predaj
KrajinaKrajina

Technika: olej na plátne
Rozmery: 66 x 92 cm
Značenie: vľavo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok.
120 000 €835Voľný predaj
Letná krajinaJozef Bokšay - Letná krajina

Rok: 1968
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 45 x 35 cm
Značenie: vpravo dole

2 900 €610Voľný predaj
PoliaSzinyei Merse Pál - Polia

Technika: olej na plátne, dublované na kartóne
Rozmery: 39,5 x 50,5 cm
Značenie: vpravo dole

25 000 €618Voľný predaj
HucuľkaAndrej (Andrejovič) Kocka - Hucuľka

Technika: olej na plátne, dublované
Rozmery: 64,5 x 54,5 cm
Značenie: vľavo dole

3 500 €397Voľný predaj
Sv. AlžbetaSv. Alžbeta

Rok: 18. stor.
Technika: olej na plátne
Rozmery: 97 x 77,5 cm
Značenie: nie

K dielu je dodaný znalecký posudok od PhDr. Ľubomír Podušel, CSc.
Ikonografická analýza zobrazeného výjavu a súbor použitých atribútov (zlatá koruna na hlave, tmavý závoj, prosté jednoduché šaty, mince, zástup chudobných) svedčia o tom, že ide o postavu Svätej Alžbety, konkrétne o maliarske zaznamenanie jednej z najvýznamnejších svätíc spájajúcich sa územím bývalého Uhorska a jeho patrónku - Alžbetu Uhorskú. Svätá Alžbeta Uhorská (nar. /?/1207 v Uhorsku-zomr. 17. novembra 1231 v Bratislave/?/), grófka, rehoľníčka bola podľa legendy označená sa „sväticu spravodlivosti a jednu z najnežnejších, najvrúcnejších postáv svätcov stredoveku". Alžbeta pochádzajúca zo šľachtického rodu si zvolila chudobu za náplň svojho života a svoj život nakoniec stratila pre tento ideál. Uskutočňovala myšlienky Františka z Assisi, ktorý žil v tej istej dobe. Bola vzdelanou dcérou uhorského kráľa Ondreja II., a v 14 rokoch sa vydala za durýnskeho grófa Ludvíka IV., pričom sa stala matkou 3 detí.
8 500 €423Voľný predaj
Diptych - sv. Peter a sv. Pavol Diptych - sv. Peter a sv. Pavol

Rok: 18.stor.
Technika: olej na dreve
Rozmery: 59 x 40,5 cm
Značenie: neznačené

Pozn.: Technicky ide o predeľovanú olejomaľbu na drevených trojuholníkových lištách. Z jednej strany pohľad sv. Petera z druhej sv. Pavla. Toto dielo je nepochybne zaujímavým príspevkom do diapazónu výtvarných techník a spôsobov stvárnenia tohto námetu dvoch svätcov v jednom diele. Svojím kompozičným zhutnením, zjednodušením myšlienky i expresívnejšie ladeným prístupom k tejto téme - útočiacim na city pozorovateľa obsahovou i formovo - výrazovou nástojčivosťou, kontrastom svetla a tieňa, redukciou farebnej škály ako aj zúženou frekvenciou princípov emotívnej expresivity pri technicky zaujímavom prevedení diela, patrí k dielam z obdobia 18. storočia, ktoré prenášali idey a myšlienky náboženskej exaltácie do pomerne nevyrovnanej racionálno - psychologickej roviny, a predznamenávali tak budúci posun dobového myslenia k postupne narastajúcemu racionalizmu umenia nového veku.
9 000 €385Voľný predaj
Kristus v Getsemanskej záhradeKristus v Getsemanskej záhrade

Rok: 18. stor.
Technika: olej na plátne
Rozmery: 94 x 72 cm
Značenie: nie

K dielu je dodaný znalecký posudok od PhDr. Ľubomír Podušel, CSc.
Obraz je ukážkou remeselne zvládnutého námetu, ktorý bol v dejinách umenia nie raz využívaný, hoci sa s ním nestretávame tak často, ako sa objavujú v maliarskych vyobrazeniach scény zo života Krista (z hľadiska časovej následnosti), ktoré sa vyskytli v súvislosti s touto udalosťou (napr. Paolo Veronese: Kristus v Getsemanskej záhrade, 1583 - 1584, Pinakothéka di Brera, Miláno, Giovani Battista Tiepolo: Kristus v Getsemanskej záhrade, 1745 - 1747, Kunsthalle, Hamburg). Napriek tomu, že autorstvo obrazu nie je bližšie známe, jeho autentická umelecko - historická a výtvarná hodnota je evidentná. Dielo možno považovať za pomerne ojedinelý príklad typu maľby, ktorý sa opiera o poučenia zo spomínanej tradície benátskej maľby prelomu 17. -18. storočia. . Dá sa predpokladať (podľa evanjelií Nového zákona a jednotlivých postáv a ich atribútov), že obraz predstavuje jednu zo scén Kristovho života, keď so svojimi učeníkmi prišiel na horu Olivovú, na pozemok, ktorého meno bolo Getsemane, za potokom Cedron, kde bola záhrada, a povedal apoštolom aby ostali, lebo on sa ide neďaleko pomodliť. V tom sa mu ukázal anjel z neba, aby ho posilnil, a on sa v smrteľnom zápase modlil ešte viac .
10 000 €373Voľný predaj
BratislavaImrich Weiner-Kráľ - Bratislava

Technika: akvarel na papieri
Rozmery: 20 x 26 cm
Značenie: neznačené

1 750 €1221Voľný predaj
MaliarViliam Chmel - Maliar

Rok: 1943
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 32 x 46 cm
Značenie: vpravo hore

Expresívna koncepcia prezentovanej maľby predstavuje výraz esencie maliarovho života. Umiestnenie figúry v rámci štruktúry diela zvýrazňujú dva prostriedky Chmelovho dynamického prejavu, a to farba a forma. Účinok formálneho jazyka podporený redukciou tvarov akcentuje inherentné umelcovo prežívanie. Ten s mimoriadnym výtvarným zmyslom pracuje s nuansami sivých, čiernych a bielych odtieňov, pričom ostatné farby akcentujú a vyvažujú kompozičnú skladbu. Chmelova maľba pôsobivá v svojej jednoduchosti upúta vnútorným nasadením i presvedčivosťou výrazu.
750 €1210Voľný predaj
Krajina s riekouJozef Bendík - Krajina s riekou

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 46 x 39 cm
Značenie: vľavo dole

990 €623Voľný predaj
UjkoviaMilan Laluha - Ujkovia

Technika: olej na plátne
Rozmery: 30 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

4 900 €2043Voľný predaj
Na poliŠtefan Prohászka - Tallós - Na poli

Technika: olej na plátne
Rozmery: 57 x 68 cm
Značenie: vpravo dole

Pozn.: Skica iného obrazu zo zadnej strany.
Štefan Prohászka-Tallós bol jediným maliarom spomedzi našich secesných expresionistov, ktorý si jednoznačné sociálnokritické východisko nielen dôsledne podržal, ale skutočne originálne a podnetne rozvíjal počas celej svojej tvorby. Ako významný člen Kunstvereinu a neskôr Masarykovej akadémie od záveru dvadsiatych rokov pomerne často vystavoval v Bratislave, kde mal aj roku 1928 samostatnú výstavnú premiéru. Súdiac podľa ohlasu dobovej kritiky, najmä tej skutočne odbornej, maďarskej, bol jeho vstup na výtvarnú scénu považovaný za mimoriadnu udalosť. O to viac zaráža jeho neskoršie, takmer úplné zabudnutie (vyskytli sa i názory, odsúvajúce Prohászkovu tvorbu do oblasti insitného umenia). Kvalitatívne jadro jeho žánrového maliarstva z druhej polovice dvadsiatych a potom celých tridsiatych rokov je však bezpochyby rovnocenné tomu, čo ponúkala nielen Weinerova sociálnokritická maľba, ale aj podobne orientovaná časť Sokolovej grafiky, či prvé maliarske pokusy začínajúceho Majerníka. Naopak, v súvislostiach s tým, čo práve prinášali na výtvarnú scénu Alexy, Bazovský a ďalší, musela byť Prohászkova tvorba chápaná ako cudzorodý prvok. Proti ich vystupňovanej lyrike, emotívne zvnútornenej baladickosti a brilantnej znakovosti predkladá Vo vrcholnej tvorbe Prohászka predvádza rozvravený, chaotický svet ľudových jarmokov, trhov a fašiangov. Boli to z hľadiska "reprezentatívnosti" akoby náhodne pozliepané groteskné fragmenty sviatočných chvíľ ľudového života, ale aj sociálne, či politicky vyhrotené obrazové scény, s neraz cynickou otvorenosťou poukazujúce na národnostné rozpory južného Slovenska (Na dedine, okolo 1930; Jarmok v Dunajskej Strede, 1930; Fašiangy, 1933; Fašiangy v Šamoríne, okolo 1935; Zimná práca, okolo 1935; Záprah v búrke, okolo 1935; Fašiangová pošetilosť, 1935; Jarmok na Žitnom ostrove, 1937). ( Zdroj: Internet ).
2 500 €1191Voľný predaj
Krajina s mesiacomJán Ilavský - Krajina s mesiacom

Rok: 1998
Technika: olej na plátne
Rozmery: 90 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

Ján Ilavský sa v roku 1986 stal predsedom Komisie maliarstva, sochárstva a grafiky pri Slovenskom fonde výtvarných umení v Bratislave. Venoval sa tiež monumentálnej tvorbe v interiéri a exteriéri. Zatiaľ čo študentské roky sprevádzalo úsilie o realistické zobrazenie skutočnosti, v prvom zrelom tvorivom období, približne v rokoch 1957 — 1962, ozvláštnil svoju tvorbu expresívnou štylizáciou foriem a farebnosťou. Plochy v kompozíciách začal kúskovať a výrazne od seba oddeľovať, v dôsledku čoho postupne vznikali kompozične vyvážene poskladané formy, ktoré časom doviedol až na hranicu geometrickej štylizácie. Jeho tvorbu zo šesťdesiatych rokov 20. storočia charakterizujú práve tieto kompozičné riešenia na hranici abstraktnej geometrizácie tvarov, ktoré vznikali čiastočne pod vplyvom informelovej maľby a ich povrch je výrazne štruktúrovaný pieskom. Zároveň sa jeho tvorba presunula do polohy štylizácie figúr a zjednodušenia ich tvarov.
1 900 €637Voľný predaj
V PienináchŠtefan Filep - V Pieninách

Technika: olej na sololite
Rozmery: 56 x 61 cm
Značenie: vpravo dole

Tvorivá práca Štefana Filepa je už roky overenou hodnotou. Je v nej život, jas, radosť i hybnosť. Jeho maľba s umeleckou bravúrou odráža prežitú realitu. Stredobodom Filepovho maliarskeho prejavu sú vlastnosti farebného náteru a asertívny rukopis. Drobné i hrubé údery štetca v nápadných škvrnách svojou fragmentárnosťou spôsobujú, že rozmanitosť spodobnenej krajiny sa dá účinne pozorovať len z diaľky. Exponovanie jasom prežiarenej farby do hravej obrazovej koláže plnej pohybu je autorovou umeleckou rozpravou nad podstatou života.
1 600 €954Voľný predaj
Po predstaveníŠtefan Filep - Po predstavení

Technika: olej na plátne
Rozmery: 80 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

Ústredným motívom ponúkaného diela je podobizeň klauna. Autor v maľbe vyjadruje napätie medzi vonkajším zjavom a skrytými duchovnými stránkami osobnosti, ktoré akcentuje formálnou úpravou diela. Štefan Filep do svojich obrazov vkladá množstvo symbolov a odkazov s hlbokým filozofickým podtextom, pričom od diváka nevyžaduje ich komplexné pochopenie. Podobizeň človeka bola obľúbeným motívom predovšetkým skoršej autorovej tvorby. V súčasnosti je skôr výnimočným námetom, pričom pozornosť umelca momentálne zaujalo objavovanie nových vyjadrovacích prostriedkov.
1 600 €1134Voľný predaj
Na VáhuJúlius Nemčík - Na Váhu

Technika: olejová tempera
Rozmery: 34 x 99 cm
Značenie: vpravo dole

Dielo Na váhu je typickým krajinárskym dielom Júliusa Nemčíka. Po vstupnom vplyve východniarov Kurtha a Kieselbacha, ktorým pomáhal pri reštaurovaní cirkevných pamiatok, bol pre Nemčíka príklad Majerníkovej angažovanej tvorby štyridsiatych rokov rozhodujúci. Prebral jeho existenciálnu ikonografiu i pramočiary, náčrtkovitý štetcový rukopis. Tragickosť zástupov putujúcich vyhnacov vojny však občas ozvláštnil imaginatívnymi akcentmi, akýmsi nadčasovým, vizionárskym tušením prekrývajúcim naturalizmus vojnových scén. V tom je jeho maliarstvo nie nepodobné neskoršiemu romantizujúcemu realizmu Mauricea de Vlamincka (Poľnou cestou, 1941; Bez prístrešia, 1941; Evakuanti, 1941, Hrôzy vojny, 1942; Vyhnanci, 1943; Hrôzy vojny -- fašizmus, 1944; Oheň, 1944). Spor reality a vízie sa neskôr -- celkom viditeľne po roku 1944 -- vyriešil v prospech naivizujúvcej alegorickosti ľudového žánru. Nemčíkov dôraz na nadčasové, priam monumentalizujúce povznášanie všedných portrétov, civilných scén z mestského i dedinského života nepochybne čerpal z vtedajšej maľby jeho manželky Edity Spannerovej, niekedy až príliš očividne závislej od preciozity maliarskej poetiky Jana Zrzavého. Nemčíkov variant magického primitivizmu si však v najlepších dielach udržal zmyslovú bezprostrednosť, plnokrvnosť maliarskeho prednesu (Na rázcestí, 1945; Priateľky, 1945; Preorávač, 1946; Stratená cesta, 1947; Herečka, 1947; Háj, 1947; Sadenie zemiakov, 1947; Obliekanie nevesty, 1947). ( Zdroj: internet )

750 €1677Voľný predaj
V parkuJúlius Jakoby - V parku

Rok: 1938
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 32,5 x 28 cm
Značenie: vpravo dole, vzadu popiska

28 000 €1825Voľný predaj
TetkyMilan Laluha - Tetky

Technika: olej na plátne
Rozmery: 33,5 x 60,5 cm
Značenie: vpravo dole

7 700 €2732Voľný predaj
DedinaDedina

Rok: 1942
Technika: olej na plátne
Rozmery: 94 x 104 cm
Značenie: vľavo dole

2 000 €737Voľný predaj
<< < späť
ďalej > >>
1 2 3 4 5