Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 176 • zobraziť len zľavy

 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 9
Názov/popis Cena Návštevy Stav
ÚsvitAlbín Brunovský - Úsvit

Technika: grafika, suchá ihla
Rozmery: 28 x 18 cm
Značenie: dole v strede

1 200 €70Voľný predaj
Portrét chlapcaLadislav Mednyánszky - Portrét chlapca

Technika: kresba uhľom
Rozmery: 31 x 23 cm
Značenie: vpravo dole, vľavo hore pečiatka

2 340 €114Voľný predaj
OperáciaAnton Jasusch - Operácia

Technika: olej na preglejke
Rozmery: 38 x 58 cm
Značenie: dole v strede

2 300 €88Voľný predaj
PocestnýJozef Kollár - Pocestný

Technika: olej na preglejke
Rozmery: 60 x 70 cm
Značenie: vpravo dole dátum

Jozef Kollár ako významný zástupca senzuálnej línie v rámci slovenskej medzivojnovej moderny hľadal impulzy k umeleckej činnosti v tvorivom stanovisku symbolizmu i secesie. Tieto východiská boli dopĺňané triezvymi názormi na sociálne otázky a bežný občiansky život. Medzi Kollárovými dielami tak nachádzame motívy stredoslovenských krajín, dedín, žánrové obrazy alebo zátišia. Jeho zvlášť vyvinutý výtvarný postreh, či schopnosť vnímať dávali vytvorením dielam osobitú bezprostrednosť, ktorú možno vidieť aj na predmetnom obraze, znázorňujúcom osamelého pútnika v drstnej krajine.
1 800 €83Voľný predaj
ZádielĽudovít Csordák - Zádiel

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 38 x 26 cm
Značenie: vľavo dole

Ľudovíta Csordáka možno právom nazvať lyrikom domácej krajinomaľby. Na jeho chápanie výtvarnosti rozhodujúcou mierou vplývali výrazové prvky ako intenzívna farebnosť a luminizmus. Romantizmus jeho realistických krajín vychádzal z Mařákovho vplyvu, od ktorého sa naučil zásadám plenérovej maľby. Zádielská dolina je prácou so zreteľne rozvoľneným rukopisom miestami až do podoby letmo nahodených postóznych škvŕn. Táto sebavedomá práca so štetcom je blízka impresionistickej poetike, ktorá bola typická pre žiakov Júliusa Mařáka.
1 800 €284Voľný predaj
Hviezdoslavov salašMiloš Alexander Bazovský - Hviezdoslavov salaš

Rok: 1948
Technika: akvarel, gvaš
Rozmery: 32 x 43 cm
Značenie: vľavo dole

1 000 €73Voľný predaj
DevyVojtech Borecký - Devy

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 34 x 48 cm
Značenie: nie

Vojtech Borecký získal umelecké školenie u takých majstrov, akými boli Erdély, či Bokšay - zakladatelia Užhorodskej školy maľovania. Toto štúdium nepochybne vtlačilo jeho výtvarnému prejavu svojskú atmosféru, vitálnosť a podnietilo umelcov cit pre farebné vyjadrovanie sa. Boreckého vzťah ku krajinomaľbe sa začal formovať už vďaka jeho otcovi, pedagógovi a vzdelancovi. Umelec navyše často trávil voľné chvíle v spoločnosti iných maliarov v prostredí karpatských Polonín. Láska k prírode a dedinskému životu sa tak vinie celým jeho dielom. V predloženej práci podobne ako v ďalších dielach Borecký sprostredkováva svoje pocity cez formu a farbu. V dielach uplatňuje princíp maliarskej výstavby obrazu, čomu prispôsobil i svoj uvoľnený rukopis. Okrem krajinárskych kompozícii sa Borecký stal majstrom figurálnych kompozícií často tematicky spätých s dedinským životom. Diela Vojtecha Boreckého boli už počas jeho života vystavené vo viacerých mestách, napríklad v Užhorode, Moskve, Viedni, Rige, Bratislave, Prahe, či Mukače.

1 050 €59Voľný predaj
RodinaVojtech Erdélyi - Rodina

Rok: 20 - te roky
Technika: olej na plátne
Rozmery: 65 x 55 cm
Značenie: vľavo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok z Múzea Jozefa Bokšaya v Užhorode.
Pre vyprofilovanie Erdélyiho individuálneho umeleckého programu do progresívneho typu výtvarného umenia sa stalo určujúcim tematické nadviazanie na tradície domácej ľudovej kultúry, ktoré bolo po štýlovej stránke skultivované poučeniami z európskych umeleckých metropol. Autor vo svojich dielach dokázal upozorniť na vizuálnu podstatu domáceho zakarpatského regiónu, popritom vyzdvihnúť dôležitosť jeho tradícii a prezentovať to takými vyjadrovacími prostriedkami, ktoré boli v symbióze s postulátmi aktuálneho európskeho umenia. Hoci sa inšpiroval impresionizmom, nedostatok duchovného obsahu začal jeho pozornosť obracať k symbolizmu, ktorý mu umožnil vypovedať emócie a zážitky pri pozorovaní námetu. Do krajinárskych, či žánrových obrazov tak vnášal magickú snovú atmosféru. Farbu chápal subjektívne a jeho rukopis sa stal nervným, neobmedzeným ani obrysovou líniou.
5 900 €199Voľný predaj
Portrét matkyJúlius Jakoby - Portrét matky

Technika: olej na plátne
Rozmery: 70,5 x 50,5 cm
Značenie: vpravo hore

K dielu je dodaný znalecký posodok od PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.
14 200 €49Voľný predaj
Dve tetkyMilan Laluha - Dve tetky

Technika: olej na sololite
Rozmery: 33,5 x 60,5 cm
Značenie: vpravo dole

5 600 €220Voľný predaj
TatryNándor Katona - Tatry

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 26 x 36,5 cm
Značenie: vpravo dole

1 560 €80Voľný predaj
Dedina pri riekeVojtech Erdélyi - Dedina pri rieke

Technika: olej na plátne
Rozmery: 84,5 x 69 cm
Značenie: vľavo dole

K dielu je dodaný znalecký posudok z Múzea Jozefa Bokšaya v Užhorode.
Ponúkané dielo predstavuje jednu z typicky expresívne poňatých krajín Vojtecha Erdélyiho. Autor držiac sa zásad svojej tvorby zvýrazňuje obrysy tvarov kontúrami a vyjadruje sa prostredníctvom sýtych farebných tónov, ktoré dodávajú dielu malebnosť a poetickosť. Hoci Erdélyi reálnu podobu krajiny zahaľuje do jasu farebných plôch a vyabstrahovaných foriem, so skutočným majstrovstvom odkrýva vnútornú iskru tohto prostredia. Krajinárska tvorba prostredníctvom nezvyčajne expresívnych farebných kvalít v plnej miere dokumentuje Erdélyiho svojské chápanie sveta.

16 000 €74Voľný predaj
TvaryViktor Vasarely - Tvary

Rok: 80-te roky
Technika: serigrafia 162/200
Rozmery: 47 x 40 cm
Značenie: vpravo dole

V ponúkanom diele Vasarely využíva geometrické a farebné tvary s cieľom vytvoriť ilúziu priestorovej hĺbky na dvojdimenzionálnom povrchu. Táto metóda abstraktnej tvorby, tiež známa ako kinetizmus, bola ovplyvnená rôznymi výtvarnými smermi a predstaviteľmi, napríklad princípmi Bauhausu, Kandinského abstrakciou a konštruktivistickým hnutím. Práve konštruktivizmus mal najvýraznejší dopad na Vasarelyho umeleckú činnosť.
900 €17Voľný predaj
Lady in the TreeLady in the Tree

Painted by Fedor Manajlo around 1939-1940
25 000 €116Voľný predaj
VihorlatVihorlat

The painting was comissoned by Klara Urszenyi in or around 1939.

BY PAINTER FEDOR MANAJLO
25 000 €108Voľný predaj
Večerná krajinaAnton Jasusch - Večerná krajina

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 70 x 82 cm
Značenie: nie

Dielo Večerná krajina je typickou prácou Antona jasuscha. Tak ako to uvádzajú aj zdroje kolegov - Anton Jasusch sa stal jedným z najdôležitejších protagonistov slovenského výtvarného života vôbec. V jeho veľkoryso koncipovanej tvorbe sa zreteľne ukázal význam maliarskeho posolstva Józsefa Rippl-Rónaia a pokrokového mníchovského prostredia s jeho symbolizmom a expresionizmom. Košický vizionár dôveroval do značnej miery len svojim senzorickým inštinktom, v dôsledku čoho sa radikálne vyslobodil z patetického zovretia akademickej maľby. Uprednostňoval kompozičnú jednoduchosť a sujetom sa mu stal každodenný život, či príroda. Kolorizmus ovplyvnený maliarovým nezvyčajným videním navyše odkazuje na umenie symbolizmu.

15 600 €301Voľný predaj
TatryNándor Katona - Tatry

Technika: olej na plátne
Rozmery: 40 x 50 cm
Značenie: vpravo dole


Koncepcia Katonovej krajinomaľby bola zacielená na uchopenie atmosférickej nálady – jej vizuálneho a farebného špecifika. Nasledujúc príklad Mednyánszkeho nahliadol na problematiku plenéru z nového hľadiska. Realistické podanie posunul smerom k náladovej krajine vypovedajúcej o psychickom rozpoložení jej tvorcu. Rozľahlé tatranské stráne obklopujúce horami v podvečeri zhmotňujú lyrickosť, ktorá je ešte potvrdená ladnou osnovou maliarovho rukopisu. Nízko posadeným horizontom v zmysle luministických tendencií autor prenecháva značný priestor oblohe, ktorá svojím rozptýleným svetlom mení výraz krajiny a sprostredkúva tíšinu podhorského kraja za večerného súmraku.

1 200 €233Voľný predaj
Krajina s jazeromAnton Jasusch - Krajina s jazerom

Technika: olej na plátne
Rozmery: 80 x 104,5 cm
Značenie: vľavo dole, vzadu autorská pečiatka

7 000 €203Voľný predaj
KrajinaJozef Satin - Krajina

Technika: olej na plátne
Rozmery: 60,5 x 90,5 cm
Značenie: vpravo dole


Jozef Satin pochodil celé Slovensko, maľoval portréty, figurálne kompozície zo života ľudu, krajiny štylizoval v sentimentálnom romantickom duchu (krajiny z Detvy, Čičmian, Zázrivej, z okolia Zlatých Moraviec, Bánoviec nad Bebravou, Oravy, Tatier). Za novými námetmi a inšpiráciami precestoval české krajiny, Rakúsko, Taliansko, Juhosláviu, Grécko, Albánsko. Maroko, celú sev. Ameriku. Všade maľoval historické mestá, krajiny, scény, v sev. Amerike, najmä náboženské motívy, portréty, zátišia. Maľbami vyzdobil kostoly sv. Jozefa v Cudahy a sv. Cyrila a Metoda v Hamiltone. Narodil sa 9. 1. 1913 v Nitre, zomrel 29. 3. 1956 v Hamiltone (Kanada). 1937-1939 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Nejedlý). 1941-1943 ako štipendista na výtvarnej akadémii v Ríme (prof. Bartolli). 1946 získal diplom v Prahe. 1943 návrat na Slovensko. 1946 odchod do USA. Zahynul tragicky pádom z lešenia pri maľovaní v hamiltonskom kostole. Z literatúry: Váross, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918-1945. Bratislava 1960., s. 218.

650 €128Voľný predaj
GolgotaVincent Hložník - Golgota

Rok: 1979
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 56,5 x 22,5 cm
Značenie: vpravo dole


Nosným motívom tvorby Vincenta Hložníka je téma utrpenia a násilia. Táto myšlienka sa premietla aj do jeho diel spracovávajúcich biblické námety. Melanchólia príznačná pre väčšinu majstrových diel je tu navyše vystupňovaná tragickým námetom ukrižovaného Ježiša. V ponúkanom diele sa umelec na rozdiel od skoršej tvorby zameriava na presnosť kompozície a jednoznačnosť tvaru. Dôvod možno hľadať aj v tom, že sa snažil zachovať istú paralelu medzi jeho pravdepodobnou inšpiráciou - Michelangelovou Pietou. Hložník napriek tomu nezanecháva pre svoje diela typickú výrazovosť v špecifickej obrazovej realite.

3 500 €243Voľný predaj
 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 9