Obrazy kategória A

Historické obdobia: všetky21. storočie20. storočiesúčasnosť (cca od r.1975)od r. 19401890-194019. storočiepred r. 1800
počet položiek: 224 • zobraziť len zľavy

 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 12
Názov/popis Cena Návštevy Stav
ZvestovanieZvestovanie

Rok: 18.stor.
Technika: olej na plátne
Rozmery: 82,5 x 62 cm
Značenie: nie

K dielu je dodaný znalecký posudok od PhDr. Ľubomír Podušel, CSc.
Námet Zvestovanie, bol i je tak často zobrazovaný v kresťanskom výtvarnom umení, resp. v umení odvolavajúcom sa na jeho príklad, ako aj v umení, ktoré kresťanskú mytológiu využívalo na podporu vlastnej reči symbolov (napr. moderné výtvarné umenie a niektoré jeho tendencie - expresionizmus, neoexpresionizmus a i). V zmysle citovaných Príbehov Nového zákona Zvestovanie (tiež Máriino videnie) hovorí o tom, ako v šiestom mesiaci Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta Nazaret k Panne Márii, zasnúbenej s Jozefom z domu Dávidovho. Bolo to v čase kvetu a v meste, ktorého meno sa vykladá ako kvet. Mária práve vzala krčah a šla s ním nabraťvodu, keď počula hlas, ktorý ju pozdravil ako požehnanú a milostiplnú. Mária sa pozerala naokolo, ale nevidela odkiaľ hlas prichádza. Vošla teda do domu, vzala si purpur, sadla si a tkala. Zrazu uvidela pred sebou stáť anjela, ktorý ju pozdravil a oznámil jej, že porodí syna a dá mu meno Ježiš.
V istom zmysle by sa dalo vzdialene hovoriť: aj o určitých intenciách s vyznievaním vplyvov barokových maliarov ako boli tirolčan Paul Troger (1698 - 1762), alebo Johann Lucas Kracker (1717 - 1778), ako aj maliarov, ktorí prichádzali na naše územie v súvislosti s hospodárskym rozkvetom a politickou stabilizáciou habsburského mocnárstva v rámci prílivovej vlny umelcov, ktorá zasiahla toto územie v tereziánskom období (1740 -1780). V jej rámci časom vzrastal podiel talentovaných umelcov - Rakúšanov, vyškolených na aktuálnych dobových vzoroch súčasnej maľby priamo v Taliansku. Nie je vylúčené, že podobný osud má aj toto dielo, ktoré vykazuje znaky kvalitnej maľby, poučenej na profesionálnom školení a cudzích (talianskych) vzoroch. To značne znásobuje jeho význam v kontexte dejín umenia na Slovensku, aj v kontexte zberateľských kolekcií umenia starších období formujúcich sa na našom území.
10 000 €84Voľný predaj
LesĽudovít Csordák - Les

Rok: okolo 1920
Technika: kresba na papieri
Rozmery: 104 x 87 cm
Značenie: vľavo dole

3 000 €76Voľný predaj
Sv. AlžbetaSv. Alžbeta

Rok: 18. stor.
Technika: olej na plátne
Rozmery: 97 x 77,5 cm
Značenie: nie

K dielu je dodaný znalecký posudok od PhDr. Ľubomír Podušel, CSc.
Ikonografická analýza zobrazeného výjavu a súbor použitých atribútov (zlatá koruna na hlave, tmavý závoj, prosté jednoduché šaty, mince, zástup chudobných) svedčia o tom, že ide o postavu Svätej Alžbety, konkrétne o maliarske zaznamenanie jednej z najvýznamnejších svätíc spájajúcich sa územím bývalého Uhorska a jeho patrónku - Alžbetu Uhorskú. Svätá Alžbeta Uhorská (nar. /?/1207 v Uhorsku-zomr. 17. novembra 1231 v Bratislave/?/), grófka, rehoľníčka bola podľa legendy označená sa „sväticu spravodlivosti a jednu z najnežnejších, najvrúcnejších postáv svätcov stredoveku". Alžbeta pochádzajúca zo šľachtického rodu si zvolila chudobu za náplň svojho života a svoj život nakoniec stratila pre tento ideál. Uskutočňovala myšlienky Františka z Assisi, ktorý žil v tej istej dobe. Bola vzdelanou dcérou uhorského kráľa Ondreja II., a v 14 rokoch sa vydala za durýnskeho grófa Ludvíka IV., pričom sa stala matkou 3 detí.
8 500 €58Voľný predaj
Utečenci - diptychVincent Hložník - Utečenci - diptych

Rok: 1974
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 28,5 x 120 cm
Značenie: vpravo dole

7 000 €161Voľný predaj
Na samoteMária Medvecká - Na samote

Technika: olej na sololite
Rozmery: 23 x 34 cm
Značenie: vľavo dole

1 000 €369Voľný predaj
Diptych - sv. Peter a sv. Pavol Diptych - sv. Peter a sv. Pavol

Rok: 18.stor.
Technika: olej na dreve
Rozmery: 59 x 40,5 cm
Značenie: neznačené

Pozn.: Technicky ide o predeľovanú olejomaľbu na drevených trojuholníkových lištách. Z jednej strany pohľad sv. Petera z druhej sv. Pavla. Toto dielo je nepochybne zaujímavým príspevkom do diapazónu výtvarných techník a spôsobov stvárnenia tohto námetu dvoch svätcov v jednom diele. Svojím kompozičným zhutnením, zjednodušením myšlienky i expresívnejšie ladeným prístupom k tejto téme - útočiacim na city pozorovateľa obsahovou i formovo - výrazovou nástojčivosťou, kontrastom svetla a tieňa, redukciou farebnej škály ako aj zúženou frekvenciou princípov emotívnej expresivity pri technicky zaujímavom prevedení diela, patrí k dielam z obdobia 18. storočia, ktoré prenášali idey a myšlienky náboženskej exaltácie do pomerne nevyrovnanej racionálno - psychologickej roviny, a predznamenávali tak budúci posun dobového myslenia k postupne narastajúcemu racionalizmu umenia nového veku.
9 000 €59Voľný predaj
Kristus v Getsemanskej záhradeKristus v Getsemanskej záhrade

Rok: 18. stor.
Technika: olej na plátne
Rozmery: 94 x 72 cm
Značenie: nie

K dielu je dodaný znalecký posudok od PhDr. Ľubomír Podušel, CSc.
Obraz je ukážkou remeselne zvládnutého námetu, ktorý bol v dejinách umenia nie raz využívaný, hoci sa s ním nestretávame tak často, ako sa objavujú v maliarskych vyobrazeniach scény zo života Krista (z hľadiska časovej následnosti), ktoré sa vyskytli v súvislosti s touto udalosťou (napr. Paolo Veronese: Kristus v Getsemanskej záhrade, 1583 - 1584, Pinakothéka di Brera, Miláno, Giovani Battista Tiepolo: Kristus v Getsemanskej záhrade, 1745 - 1747, Kunsthalle, Hamburg). Napriek tomu, že autorstvo obrazu nie je bližšie známe, jeho autentická umelecko - historická a výtvarná hodnota je evidentná. Dielo možno považovať za pomerne ojedinelý príklad typu maľby, ktorý sa opiera o poučenia zo spomínanej tradície benátskej maľby prelomu 17. -18. storočia. . Dá sa predpokladať (podľa evanjelií Nového zákona a jednotlivých postáv a ich atribútov), že obraz predstavuje jednu zo scén Kristovho života, keď so svojimi učeníkmi prišiel na horu Olivovú, na pozemok, ktorého meno bolo Getsemane, za potokom Cedron, kde bola záhrada, a povedal apoštolom aby ostali, lebo on sa ide neďaleko pomodliť. V tom sa mu ukázal anjel z neba, aby ho posilnil, a on sa v smrteľnom zápase modlil ešte viac .
10 000 €50Voľný predaj
MadonaMadona

Rok: 18.stor.
Technika: olej na plátne
Rozmery: 50 x 39 cm
Značenie: neznačené

Obraz patrí do série tzv. sakrálnych diel. Opiera sa o, alebo vychádza z kresťanskej ikonografie, zobrazujúci modliacu sa sväticu. Zobrazená scéna je namaľovaná na bolusovom podklade. Z maliarskeho hľadiska je charakteristická splývavým, v niektorých pasážach mierne drsným rukopisom, založeným na polohustých a riedených farebných pastách, prekrývaných jemnejšími lazúrami, s presnou obrysovou kresbou namaľovanej ženskej postavy. Obraz sa vyznačuje racionálne vyváženou kompozičnou skladbou, ktorá je typická pre obdobie baroka.


7 000 €71Voľný predaj
Mukačevský hradVjačeslav Opanasovič Prichoďko - Mukačevský hrad

Rok: 1979
Technika: olej na sololite
Rozmery: 72 x 82,5 cm
Značenie: vpravo hore

1 450 €77Voľný predaj
BratislavaImrich Weiner-Kráľ - Bratislava

Technika: akvarel na papieri
Rozmery: 20 x 26 cm
Značenie: neznačené

1 200 €123Voľný predaj
Loďka v orienteJan Zrzavý - Loďka v oriente

Technika: farebná ceruza
Rozmery: 21 x 29 cm
Značenie: dole

2 000 €91Voľný predaj
Jarná krajinaLadislav Mednyánszky - Jarná krajina

Technika: olej na plátne
Rozmery: 81,2 x 113,3 cm
Značenie: vzadu

K dielu je dodaný znalecký posudok od D. Hany Vaškovičovej a od Mgr. Kataríny Beňovej.
60 000 €170Voľný predaj
GolgotaVincent Hložník - Golgota

Rok: 1979
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 56,5 x 22,5 cm
Značenie: vpravo dole


Nosným motívom tvorby Vincenta Hložníka je téma utrpenia a násilia. Táto myšlienka sa premietla aj do jeho diel spracovávajúcich biblické námety. Melanchólia príznačná pre väčšinu majstrových diel je tu navyše vystupňovaná tragickým námetom ukrižovaného Ježiša. V ponúkanom diele sa umelec na rozdiel od skoršej tvorby zameriava na presnosť kompozície a jednoznačnosť tvaru. Dôvod možno hľadať aj v tom, že sa snažil zachovať istú paralelu medzi jeho pravdepodobnou inšpiráciou - Michelangelovou Pietou. Hložník napriek tomu nezanecháva pre svoje diela typickú výrazovosť v špecifickej obrazovej realite.

2 500 €1718Voľný predaj
MaliarViliam Chmel - Maliar

Rok: 1943
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 32 x 46 cm
Značenie: vpravo hore

Expresívna koncepcia prezentovanej maľby predstavuje výraz esencie maliarovho života. Umiestnenie figúry v rámci štruktúry diela zvýrazňujú dva prostriedky Chmelovho dynamického prejavu, a to farba a forma. Účinok formálneho jazyka podporený redukciou tvarov akcentuje inherentné umelcovo prežívanie. Ten s mimoriadnym výtvarným zmyslom pracuje s nuansami sivých, čiernych a bielych odtieňov, pričom ostatné farby akcentujú a vyvažujú kompozičnú skladbu. Chmelova maľba pôsobivá v svojej jednoduchosti upúta vnútorným nasadením i presvedčivosťou výrazu.
750 €747Voľný predaj
Krajina s riekouJozef Bendík - Krajina s riekou

Technika: olej na kartóne
Rozmery: 46 x 39 cm
Značenie: vľavo dole

990 €170Voľný predaj
Šalamúnová voľbaVincent Hložník - Šalamúnová voľba

Rok: 1942-1943
Technika: gvaš, akvarel
Rozmery: 33 x 49 cm
Značenie: vpravo hore

2 350 €431Voľný predaj
ZhromaždenieLadislav Mednyánszky - Zhromaždenie

Technika: olej na plátne
Rozmery: 27,5 x 46,5 cm
Značenie: vpravo dole

16 500 €871Voľný predaj
KyticaŠtefan Roskoványi - Kytica

Rok: 1985
Technika: olej na plátne
Rozmery: 41 x 33 cm
Značenie: vpravo dole

1 700 €278Voľný predaj
UjkoviaMilan Laluha - Ujkovia

Technika: olej na plátne
Rozmery: 30 x 60 cm
Značenie: vpravo dole

4 900 €745Voľný predaj
Na pašiVincent Hložník - Na paši

Rok: 1949
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 49 x 46,5 cm
Značenie: vpravo hore

7 000 €431Voľný predaj
 
ďalej > >>
1 2 3 4 5 6 7 ... 12